Mindful Garden

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftspolicy för Mindful Garden AB

Behandling av personuppgifter

– information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Dina personuppgifter

Mindful Garden AB är mån om dina personuppgifter. I denna policy för personuppgifter beskrivs hur vi behandlar din information samt hur du kontaktar oss, så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar.

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Mindful Garden AB, org.nr 559134-4964, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor om de uppgifter vi behandlar om dig når du oss på e-post madeleine.huber@mindfulgarden.se och telefon +46 709-17 02 55. Postadress Strannegårdsvägen 6, 439 31 Onsala.

Om personuppgift och behandling

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Även bilder kan vara personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel är insamling, registrering, sortering, lagring, överföring, bearbetning och radering.

Personuppgifter hos Mindful Garden AB

Kunder
Mindful Garden samlar in personuppgifter från dig när du anlitar våra tjänster i syfte att kunna utföra fullgöra uppdraget, fakturera och hantera eventuella RUT-avdrag gentemot Skatteverket. Den lagliga grunden för denna behandling är uppdragsavtalet oss emellan. Dina personuppgifter hänförligt till detta ändamål sparas under en tid om två år från dagen för uppdragets slutförande.

När du anmäler dig till Mindful Gardens kurser behöver du lämna personuppgifter så att vi kan kontakta dig om det t.ex. sker ändringar vad gäller tid och lokal, för att skicka ut information om kursen, eventuell fakturering av kursavgift etc.

Under en pågående kundkontakt kan Mindful Garden komma att skicka information, erbjudanden och eventuella nyhetsbrev som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst avböja att få fler sådana utskick. Innan radering av dina uppgifter enligt ovan kan Mindful Garden komma att skicka ut en förfrågan om samtycke till fortsatt behandling av dina kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål. Det står dig då fritt att tacka ja eller nej.

Dina personuppgifter behandlas också för företagets redovisnings- och faktureringsändamål på den lagliga grunden rättslig förpliktelse. Bokföringslagen anger en skyldighet för företag att spara bokföringsunderlag i 10 år. Därefter kommer materialet att raderas.

Mindful Garden lämnar inte ut dina personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det överenskommits oss emellan, eller då vi anlitar en utomstående leverantör/konsult som utför uppdrag för vår räkning. Mindful Garden lämnar aldrig ut fler uppgifter än vad som är absolut nödvändigt för utförandet av uppdraget ifråga. Mindful Garden har avtal med de utomstående leverantörer som får del av företagets personuppgifter genom vilket dina personuppgifter skyddas.

Leverantörer/samarbetspartners
Är du en leverantör till Mindful Garden behandlas kontaktuppgifter till personer hos leverantören såsom namn, direktnummer och e-postadress. Den lagliga grunden för denna behandling är avtal och/eller berättigat intresse. Uppgifterna sparas under den tid som ett löpande samarbete och kontakt finns. Från avslutad kontakt sparas uppgifterna ett år för att därefter raderas, såvida inte en tvist eller dylikt medför behov att en längre behandling. Kontaktuppgifterna kan komma att lämnas ut till den kund där leverantören ska utföra uppdrag eller lämna en offert.

Övriga
För prospekt, potentiella konsulter, branschkollega eller personer som är del i samma nätverk som företaget så behandlas personuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer. Dessa sparas under den tid som en löpande kontakt finns i syfte att samarbeta, nätverka eller marknadsföra byrån på den lagliga grunden att byrån har ett berättigat intresse av det. Från avslutad kontakt sparas uppgifterna ett år för att därefter raderas.

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan också lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.